עמוד זה מופעל ומנוהל לטובת מפרסמים ועסקים שונים אשר פנו אליה לצרכי פרסום שונים והדף האמור מופעל על פי בקשת המפרסמים.

כל התכנים אשר מועלים לעמוד הינם תכנים שאותם ביקש המפרסם להעלות ואין מפעילת העמוד אחראית למוצרים שמפורסמים ו/או שירותים שמוצעים בעמוד ואין לראות אותה כממליצה לרכוש את אחד השירותים ו/או המוצרים שמוצעים.

כמוכן, ידוע לגולש כי כל קשר שיווצר בינו לבין המפרסמת הינו קשר ישיר ולמפעילת העמוד אין כל קשר חוזי או הסכמי עם הגולש והגולש יודע כי הקשר החוזי שנוצר הוא אך ורק בינו לבין

המפרסמת. 

 

1.מפעילת העמוד לא תהא אחראית לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המפרסם לבין הגולש וכן לא תהא אחראית במפורש או מכללא לטיב במוצרים ו/או השירותים שמציע המפרסם לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע המפרסמת. 

2. הגולש יודע כי אם יסכים בתחתית עמוד המפרסמת לקבלת דיוור נוסף ו/או פרסומים נוספים מהמפרסמת הסכמה זו תיחשב כהסכמה מספקת על פי (ס' 31א) ב (לחוק התקשורת) בזק ושידורים (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008.

הגולש אחראי ליצירת הקשר מול המפרסמת ולפיכך קיימת לגולש האפשרות להשאיר את פרטי ההתקשרות למפרסמת הכוללים שם, שם משפחה, תעודת זהות ,אימייל ,מספר טלפון ופרטים רלוונטיים נוספים לצרכי התקשרות. הגולש יודע כי יתכן והפרטים הללו ישמשו בעתיד את המפרסמת לשליחת דברי פרסום אחרים המתייחסים למוצריה ו/או שירותיה. 

הגולש מתחייב לספק פרטים נוספים אודותיו ולא לרשום פרטים השייכים לאחרים ללא הסכמתם ו/או

ידעתם – וכי האחריות בגין רישום פרטים שאינם נכונים תחול על הגולש בלבד.

 הגולש יודע כי פרטים אלו ישמרו במאגרי המידע של מפעילת העמוד וכי הוא מסכים לכך, ויתכן כי פרטיו יעברו למפרסמים הנזכרים בעמוד ובהסכמת הגולש גם למפרסמים נוספים. כמוכן, יודע הגולש כי יתכן ובעת השארת פרטים על ידו יאספו באופן אוטומאטי פרטיים כגון כתובת IP זיהוי נייד וכדומה – והשארת הפרטים מהווה הסכמה לכך.

לגולש ידוע והוא מסכים לכך כי על אף השארת פרטי התקשרות שונים על ידו אין מפעילת העמוד אחראית על כך אם המפרסמת תיצור עימו קשר או לא – הכל לפי שיקול דעת המפרסמת בלבד.

הגולש מאשר ומסכים להעברת פרטיו ולא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעילת העמוד בגין העברת פרטיו או בגין הפנייה שנעשתה אליו.

השארת פרטים למפרסמת מותרת אך ורק מגיל 18 ומעלה.

לגולש ניתנת האפשרות לבקשת ממפעילת העמוד להסיר את פרטיו ולבקש ממפעילת העמוד להסיר את שמו ממאגר המידע של ספקית העמוד על ידי משלוח מייל ל לאתר ושמו של הגולש יוסר עד ל 72 שעות מרגע קבלת הדואר האלקטרוני (ימי עסקים בלבד). עם בקשת הגולש עליו לציין את פרטי הדואר האלקטרוני איתו נרשם ואת פרטיו המדויקים.

על סעיפי תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד. וכן מוסכם כי כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת

העמוד תוגש במחוז תל אביב בלבד.